Z życia szkoły…

Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas uroczys­tości upamięt­ni­a­jącej ćwierćwiecze wol­nych wyborów
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Współczesna etiuda teatralna zagrana przez uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4
18 maja — to dzień, kiedy wspom­i­namy patrona naszej szkoły — Karola Wojtyłę
Wzrusza­jące bal­lady Kacz­marskiego i Okudżawy w wyko­na­niu uczniów naszej szkoły
Przyjdzie rozs­tań czas — pożeg­nanie absol­wen­tów w Miejskim Ośrodku Kultury
„Ważną rzeczą jest dbać o przyszłość, ale nie wolno nam zapom­i­nać o przeszłości” — apel z okazji Nar­o­dowego Święta Niepodległości
„Choćbyś nie wiem jak się starał — dobry nauczy­ciel jest ci potrzebny” — Dzień Nauczyciela
„Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku…” — jasełka
„Kul­tur­alne poszukiwania” — wycieczka do Opola
IV walen­tynkowe spotkanie-​nie tylko poetyckie-„miłość niejedno ma imię„
IV walen­tynkowe spotkanie-​nie tylko poetyckie-„miłość niejedno ma imię„
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Wid­owiskowo zatańc­zony polonez w wyko­na­niu naszych gim­naz­jal­istów w Miejskim Ośrodku Kul­tury pod­czas 25-​lecia wol­nych wyborów
Współczesna etiuda teatralna zagrana przez uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4

Uroczyste rozpoczę­cie roku szkol­nego 20162017

Sko­rzys­taj z ciekawej oferty eduka­cyjnej i zostań uczniem PG nr 4

Do wyko­na­nia ulotki wyko­rzys­tano ikony pochodzące z zasobów:
http://​www​.flati​con​.com/​p​a​c​k​s​/​h​i​g​h​-​s​c​h​o​o​l​-​c​o​l​l​e​c​t​i​o​n

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016 – 2017


Uwaga! Klasy pier­wsze i drugie dostaną dar­mowe podręczniki w szkole we wrześniu

Ter­miny egza­m­inów poprawkowych

Koniec roku szkol­nego! Wita­j­cie WAKACJE!

6W piątek, 24 czer­wca w całej Polsce uczniowie rozstali się ze swoimi szkołami na dwa let­nie miesiące. Uczniowie klas pier­wszych i drugich naszego gim­nazjum również uroczyś­cie zakończyli rok szkolny 2015/​2016, uczest­nicząc w okolicznoś­ciowym apelu. Z rąk Dyrek­tora Szkoły oraz Wychowawcy najlepsi uczniowie otrzy­mali świadectwa z wyróżnie­niem , sportowcy zaś –dyplomy. Na zakończe­nie apelu uczniowie z klasy III a rozbaw­ili swoich młod­szych kolegów i urocze koleżanki tanecznym żartem. Po zakończe­niu uroczys­tości wychowawcy już w salach lek­cyjnych wręczyli uczniom pozostałe świadectwa i pożeg­nali się ze swoimi ucz­ni­ami. Otrzy­mali oni grat­u­lacje za osiąg­nię­cia, życzenia dobrych, bez­piecznych wakacji, a uśmiech­nięci nauczy­ciele– podz­iękowa­nia i kwiaty.

Wakacje czas zacząć. Do zobaczenia we wrześniu.

Czy­taj więcej…

Pożeg­nanie tegorocznych absol­wen­tów PG nr 4

8W tym roku uroczys­tość pożeg­nalna miała miejsce w kinie Helios. Przy­byli na nią oczy­wiś­cie uczniowie klas trze­cich, ich bliscy, dyrekcja i nauczy­ciele naszej szkoły.
Po zakończe­niu części ofic­jal­nej, w której zostały roz­dane dyplomy, nagrody i wyróżnienia oraz listy grat­u­la­cyjne dla rodz­iców, przyszła pora na podz­iękowa­nia i kwiaty dla dyrekcji, wychowaw­ców i pozostałych nauczy­cieli. Następ­nie goś­cie obe­jrzeli bogaty pro­gram artysty­czny. Wys­tępowała grupa teatralna z kl. IIIB z kabare­tową prezen­tacją „Wiara nie zawsze czyni cuda”. Piosenki śpiewał kwartet muzy­czny (IIIC). Został odtańc­zony polonez. Na koniec żarto­bliwą składankę taneczną dość spon­tan­icznie zaprezen­towali uczniowie kl. III A. Rozs­ta­nia bywają trudne. I tak było w tym przy­padku. Nie obyło się bez łez wzruszenia…

Czy­taj więcej…

Chcesz poz­nać szkołę bliżej, koniecznie obe­jrzyj filmik pro­mo­cyjny

Śladami Patrona w Kotlinę Kłodzką

13W poniedzi­ałek, 13 czer­wca klasy uczniowie z klas 1c, 3a, 3b, 3c i 2c około godziny 8:00 zebrali się pod autokarem przed naszą szkołą, żeby spędzić ze sobą najbliższe trzy dni. Po prawie trzy­godzin­nej podróży w końcu mogliśmy wypros­tować nogi, by za chwilę już w pełnym ryn­sz­tunku — ubrani w kapoki i z wiosłem w dłoni — skierować się w stronę pon­tonów. Można było zobaczyć jak po pię­ciu mean­drach przeci­na­ją­cych Góry Bardzkie suną czer­wone pontony z roześmi­anymi wod­ni­akami. Trasa zajęła około trzy godziny, w cza­sie których mogliśmy po raz pier­wszy na tej wycieczce podzi­wiać przepiękne kra­jo­brazy Kotliny Kłodzkiej. Wysokie na kilka­naś­cie metrów skały, lasy, łąki, śpiew ptaków, szum drzew i plusk pracu­ją­cych wioślarzy zapier­ały dech w pier­si­ach. Wyko­rzys­tal­iśmy też okazję, by trochę się ochłodzić w upale – małym chla­pankiem. Na końcu tej mal­own­iczej trasy już czekał na nas autokar, którym dostal­iśmy się na teren Parku Nar­o­dowego Gór Stołowych. Obser­wowal­iśmy skutki wietrzenia piaskowca — kory­tarze i labirynty, przez które nieraz musieliśmy się wręcz prze­ciskać. Na szczęś­cie nikt się nie zak­li­nował. Pro­gram pier­wszego dnia został zre­al­i­zowany i mogliśmy udać się do naszego ośrodka „Pod Dębem”. Cud­owne widoki Gór Bystrzy­c­kich poz­woliły nam szy­bko się zre­lak­sować, a rano być szy­bko gotowym do dal­szych wypraw.

Czy­taj więcej…

TOP