Z życia szkoły…

Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Wycieczka w Bieszczady
Gry i zabawy sportowe pod­czas Dnia Sportu
Wycieczka do Mosznej
Śladami Patrona w Kotlinie Kłodzkiej
Pokaz pier­wszej pomocy pod­czas Dnia Sportu
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 od frontu…
Pożeg­nanie absol­wen­tów PG nr 4 w roku szkol­nym 2015 – 2016
Rozpoczę­cie roku szkol­nego 2016 – 2017
Pier­ws­zok­lasiści pod­czas lekcji
Nasi uczniowie pod­czas Dnia Kul­tury Romskiej
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Poezja Stanisława Barańczaka w inter­pre­tacji uczest­ników VI Powia­towego Konkursu Recytatorskiego
Uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Nar­o­dowej połąc­zony ze ślubowaniem uczniów klas pierszych
W przed­ed­niu Święta Edukacji Narodowej
Świa­towy Dzień Postaci z Bajek w PG nr 4
Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Pub­licznym Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
II miejsce Krzysztofa Gawła w Ogólnopol­skim Konkur­sie Plas­ty­cznym „Sport dla Wszys­t­kich, Recyk­ling dla Każdego„
Dzień Plus­zowego Misia zor­ga­ni­zowany w naszej szkole z inic­jatywy Samorządu Szkolnego
World Press Photo 2016 — wycieczka do opol­skiej Galerii Sztuki Współczesnej

Całkiem inna lekcja fizyki

W listopadzie pod­czas omaw­ia­nia dzi­ału „Praca, moc, ener­gia”, uczniowie klasy 2c wykon­ali pro­jekt. Zadaniem było nakręce­nie krótkiego filmu o maszy­nach prostych.

A oto rezultat…

„Antyg­ona” Sofok­lesa inspiracją dla pro­jek­tów uczniows­kich

Czy lek­tury szkolne muszą być kojar­zone wyłącznie z czymś nud­nym i mało przy­dat­nym? Z pewnoś­cią nie. Dowiodła tego niedawno klasa III C, która po cyklu lekcji poświę­conych tragedii Sofok­lesa otrzy­mała zadanie pole­ga­jące na wyborze jed­nego z pro­jek­tów odwołu­ją­cych się do treści i prob­lematyki utworu oraz teatru greck­iego. Prace mogły być wyko­nane indy­wid­u­al­nie lub w niewiel­kich gru­pach. W ten sposób pow­stały między innymi ciekawe pro­jekty mul­ti­me­di­alne, w których uczniowie dali popis swo­jej wyobraźni, kreaty­wności i niemałych tal­en­tów. W oce­nie samych uczniów najwięk­sze wraże­nie wywarły: nowa­torska prezen­tacja Michaliny Tur­czyniewicz i Mar­tyny Kraz­ińskiej oraz film ani­mowany Dominiki Wiec­zorek i Weroniki Piś­niak, gdzie w rolę aktorów wcieliły się plas­telinowe fig­urki. Zapraszamy do obejrzenia!

LIST DO RODZ­ICÓW w sprawie ewalu­acji zewnętrznej

Szkolny Klub Wolon­tariatu gra w 25. finale WOŚP

01

Więcej infor­ma­cji w artykule na stronie kk24​.pl

Poniżej gale­ria zdjęć z wolon­tar­iuszami PG nr 4

Czy­taj więcej…

Zapraszamy na wspólne granie :) To już teraz w niedzielę!

wosp17
Nasi wolon­tar­iusze: Paulina Grze­lak, Natalia Bubak, Gosia Małecka, Dominika Jóźwiak, Julia Ole­siuk, Dominik Jóźwiak, Natalia Urba­niak, Julia Wesoły, Ala Taraszkiewicz, Wik­to­ria Paw­lik, Zuzia Kunert i Maja See­man czekają na Was na uli­cach naszego miasta.

TOP