Z życia szkoły…

Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Wycieczka w Bieszczady
Gry i zabawy sportowe pod­czas Dnia Sportu
Wycieczka do Mosznej
Śladami Patrona w Kotlinie Kłodzkiej
Pokaz pier­wszej pomocy pod­czas Dnia Sportu
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 od frontu…
Pożeg­nanie absol­wen­tów PG nr 4 w roku szkol­nym 2015 – 2016
Rozpoczę­cie roku szkol­nego 2016 – 2017
Pier­ws­zok­lasiści pod­czas lekcji
Nasi uczniowie pod­czas Dnia Kul­tury Romskiej
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Poezja Stanisława Barańczaka w inter­pre­tacji uczest­ników VI Powia­towego Konkursu Recytatorskiego
Uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Nar­o­dowej połąc­zony ze ślubowaniem uczniów klas pierszych
W przed­ed­niu Święta Edukacji Narodowej
Świa­towy Dzień Postaci z Bajek w PG nr 4
Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Pub­licznym Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej

To dopiero DRUŻYNA!

Wiemy, kto będzie wal­czył w tegorocznych Wojew­ódz­kich Konkur­sach Przed­miotowych na etapie miejskim!

Zakończyły się już szkolne elim­i­nacje Wojew­ódz­kich Konkursów Przed­miotowych 20162017.

Kilka ostat­nich tygodni to był czas sprawdza­nia włas­nych umiejęt­ności z różnych dziedzin nauki oraz zdol­ności językowych.
Dla uczniów naszej szkoły to również czas rywal­iza­cji o palmę pier­wszeństwa, czyli możli­wość uczest­niczenia w kole­jnym etapie konkursów.

W szranki stanęli matem­atycy, chemicy, fizycy, miłośnicy his­torii, geografii, biologii,
języka pol­skiego, różnych języków obcych. Najlep­szymi w poszczegól­nych przed­mio­tach okazali się uczniowie:

  • Język pol­ski: Anna Jaskul­ska, Natalia Osowska, Nicola Jaskółka z 3a oraz Julia Szy­mańska z 3d

  • Język fran­cuski: Nicola Jaskółka, Jakub Wan­tuch z klasy 3a

  • Język ang­iel­ski: Julia Szy­mańska z 3d, Paweł Iwan­icki z 3c, Marek Micha­lik z 2c oraz Kamil Adam­czewski z 2a

  • Fizyka: Marek Micha­lik z 2c, Jakub Paw­elec z 3c

  • Matem­atyka: Marek Micha­lik 2c, Jakub Paw­elec 3 c

  • Chemia: Marek Micha­lik z 2c

  • Biolo­gia: Grze­gorz Mikita z 2c

  • His­to­ria: Bar­tosz Syrek z 3c

  • Wiedza o Społeczeńst­wie: Piotr Wanat z 3 c

Wszys­tkim uczniom grat­u­lu­jemy, życzymy osiąg­nięć w kole­jnych eta­pach zmagań.

Trzy­mamy za Was kciuki!

Har­mono­gram skró­conych lekcji we wtorek 6.12.2016 r.

61216 lekcje skr

Z dys­tansem do rzeczy­wis­tości i świet­nym stylem…

Prace naszych uczen­nic zostały nagrod­zone w konkur­sie lit­er­ackim „ Pisać każdy może” .

Tegoroczna edy­cja konkursu „ Pisać każdy może” orga­ni­zowanego przez I Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Kędzierzynie-​Koźlu została już zakońc­zona. Uczniowie nadsyłali prace w różnych for­mach dzi­en­nikars­kich: wywiady, feli­etony, repor­taże i recen­zje. Z naszej szkoły zgłos­zono łącznie 11 prac.

Feli­eton to specy­ficzny rodzaj pub­l­i­cystyki, krótki utwór dzi­en­nikarski utrzy­many w oso­bistym tonie, lekki w formie, wyraża­jący oso­bisty punkt widzenia autora.

Właśnie w kat­e­gorii feli­etonu już kole­jny raz uczen­nice i uczeń z naszej szkoły zajęli całe podium.

Zwyciężyła Katarzyna Muzyka z ubiegłorocznej kl.3c jako autorka tek­stu „Gra o towar”, drugie miejsce zajęła Natalia Osowska obec­nie z 3 a za pracę „Wszys­tko o modzie”, trze­cie zdobyły
ex aequo Nikola Jaskółka z kl. 3a za „Szał pro­mocji świątecznych …” oraz uczen­nica innego
gim­nazjum.

Wyróżnienia zdobyli: Karolina Jopek z kl. 3a, Andże­lika Mirga z 3e i Dominik Jóźwiak z 1c.

Grat­u­lu­jemy!

Od 5.12.2016 r. wprowadza się obow­iązek noszenia obuwia zmi­en­nego

obuwie

Wybory Miss i Mis­tera szkoły

3
W dniu 23 listopada odbyły się w naszej szkole wybory najpiękniejszej dziew­czyny
i najprzys­to­jniejszego chłopaka. Samorząd Szkolny zor­ga­ni­zował te wybory w taki sposób, że na zgłos­zonych uprzed­nio kandy­datów można było oddać głos w przy­go­towanym do tego miejscu. Nad praw­idłowoś­cią prze­biegu głosowa­nia czuwały sze­fowe SU– Dominika Jędrze­jczak i Karolina Jopek.

Czy­taj więcej…

„ … w zimie wzorem są dla mnie misie…”

1Dzień Plus­zowego Misia obchod­zony jest 25 listopada. To miłe święto, w którym wręcza się
plus­zowego misi­aka– ulu­bioną zabawkę dzieciństwa. Te sym­pa­ty­czne pluszaki nie towarzyszą już gim­naz­jal­is­tom na co dzień ( ? ), ale od święta – dlaczego nie?! Z inic­jatywy Samorządu Szkol­nego w naszej szkole zor­ga­ni­zowano kole­jny ciekawy dzień. Plus­zowy miś w rękach uczniów zapew­niał im nie bez­pieczny sen, jak to bywało w dziecińst­wie, ale „bez­pieczny” dzień w szkole, czyli zwol­nie­nie z odpy­ty­wa­nia. Z takiego sposobu „ ochrony” sko­rzys­tało wielu uczniów, ale dla więk­szości gim­naz­jal­istów była to raczej zabawa.

Czy­taj więcej…

TOP