Z życia szkoły…

Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Wycieczka w Bieszczady
Gry i zabawy sportowe pod­czas Dnia Sportu
Wycieczka do Mosznej
Śladami Patrona w Kotlinie Kłodzkiej
Pokaz pier­wszej pomocy pod­czas Dnia Sportu
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 od frontu…
Pożeg­nanie absol­wen­tów PG nr 4 w roku szkol­nym 2015 – 2016
Rozpoczę­cie roku szkol­nego 2016 – 2017
Pier­ws­zok­lasiści pod­czas lekcji
Nasi uczniowie pod­czas Dnia Kul­tury Romskiej
Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Poezja Stanisława Barańczaka w inter­pre­tacji uczest­ników VI Powia­towego Konkursu Recytatorskiego
Uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Nar­o­dowej połąc­zony ze ślubowaniem uczniów klas pierszych
W przed­ed­niu Święta Edukacji Narodowej
Świa­towy Dzień Postaci z Bajek w PG nr 4
Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Pub­licznym Gim­nazjum nr 4 im. Karola Woj­tyły w Kędzierzynie-​Koźlu
Chór Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
Układ poloneza w wyko­na­niu uczniów Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 pod­czas III Fes­ti­walu Pieśni i Twór­c­zości Patriotycznej
II miejsce Krzysztofa Gawła w Ogólnopol­skim Konkur­sie Plas­ty­cznym „Sport dla Wszys­t­kich, Recyk­ling dla Każdego„
Dzień Plus­zowego Misia zor­ga­ni­zowany w naszej szkole z inic­jatywy Samorządu Szkolnego
World Press Photo 2016 — wycieczka do opol­skiej Galerii Sztuki Współczesnej

Zaśpiewa­jmy w Sław­ię­ci­cach

23 marca 2017 r. odbył się II Konkurs Piosenki Pol­skiej zor­ga­ni­zowany przez Zespół Szkół nr 4.

Jury w składzie dr Izabela Migocz – prze­wod­nicząca, Syl­wia Gawłowska – przed­staw­icielka Muzeum Pol­skiej Piosenki w Opolu, Marek Soł­tysiak z Radia Opole, Agnieszka Hyla — mgr sztuki w zakre­sie edukacji muzy­cznej, Rafał Pulkowski — właś­ci­ciel stu­dia nagran­iowego 2K stwierdz­iło, iż wykon­awcy zaprezen­towali wysoki poziom zdol­ności i umiejęt­ności muzycznych.

W konkurencji solistów wyniki przed­staw­iają się następująco:

I miejsce – Maciej Wój­tow­icz z Pub­licznego Gim­nazjum nr 5 w Kędzierzynie-​Koźlu

II miejsce – Jakub Pietrzak z Pub­licznego Gim­nazjum nr 1 im. Orląt Lwows­kich 
w Kędzierzynie-​Koźlu

III miejsce – Karolina Zborowska z Pub­licznego Gim­nazjum nr 4 w Kędzierzynie-​Koźlu

Wyróżnie­nie – Julia Warzecha z Zespołu Gimnazjalno-​szkolnego z Ujazdu

Wyróżnie­nie – Anna Szyn­dzielorz z Pub­licznego Gim­nazjum nr 9 w Kędzierzynie-​Koźlu

W konkur­sie kibicu­ją­cych drużyn nasi uczniowie byli niepoko­nani. Wygrali konkurs na trans­par­ent i hasło wspier­a­jące swo­jego wykon­awcę oraz turniej śpiewa­nia karaoke i Jaka to melo­dia? Karolinie dop­ing zapewniła drużyna w składzie: Dominika Czyż, Karolina Jopek, Mał­gosia Małecka, Stella Drozd i Ola Pazurek. Opiekę muzy­czną nad ekipą z Czwórki spra­wowała Pani Izabela Dra­jew­icz, nato­mi­ast do rywal­iza­cji zagrze­wała Pani Grażyna Szatkowska.

Więcej infor­ma­cji oraz gale­ria fotografii zna­j­duje się na stronie http://​www​.KK24.pl

VII Międzyszkolny Konkurs Lit­er­acki BAJKA FAN­TASY rozstrzyg­nięty, nasza uczen­nica wśród nagrod­zonych!


Zespół Szkół Żeglugi Śródlą­dowej im. Bohaterów West­er­platte zor­ga­ni­zował konkurs, którego celem było wyszuki­wanie i rozwi­janie tal­en­tów lit­er­ac­kich uczniów. Konkurs skierowany był do uczniów gim­nazjów i szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Zadaniem uczest­ników było napisanie bajki, która musi­ała zaw­ierać w sobie cechy typowe dla gatunku FANTASY.

WYNIKI KONKURSU

Szkoły gim­naz­jalne:

I miejsce: „Maciek i kule” – Karol Her­man (Pub­liczne Gim­nazjum nr 5 im. Pol­s­kich Olimpi­jczyków w Kędzierzynie – Koźlu)

II miejsce: „Dwa światy” – Weronika Sty­chno (Pub­liczne Gim­nazjum nr 4 im. K. Woj­tyły w Kędzierzynie – Koźlu)

III miejsce: „Powrót” – Olga Zbroińska (Zespół Gim­naz­jalno – Szkolny w Długomiłowicach)

Weronika Sty­chno jest uczen­nicą klasy Ib. Jej praca lit­er­acka została doce­niona, wysiłek twór­czy został więc nagrod­zony. Dyplom i nagrodę książkową otrzy­mała z rąk orga­ni­za­torów konkursu 24 marca w ramach obchodów w ZSŻŚ Dnia Fan­tasy. Z pewnoś­cią zdoby­cie zaszczyt­nego drugiego miejsca będzie dla niej zachętą do wzię­cia udzi­ału i spróbowa­nia swoich sił w innych for­mach lit­er­ac­kich. Grat­u­lacje dla Weroniki!

Wiosna przy­wi­tana!

01
W Pier­wszym Dniu Wiosny wcale nie trzeba znikać ze szkoły… Wielka Kumu­lacja Radości w PG 4!

21 marca to dzień, w którym zwycza­jowo wita się Wiosnę. Top­i­e­nie Marzanny i Dzień Wagarow­icza to dwa zupełnie inne sposoby świę­towa­nia. Gim­naz­jal­iści z Czwórki zaplanowali obchody Dnia Wiosny na tyle atrak­cyjnie, że młodzież chęt­nie pozostała w murach szkoły. Nie było wprawdzie top­i­enia żadnej kukły, bo to wbrew ekologii, za to w prze­bra­ni­ach po szkole krążyły różnokolorowe postaci. Z inic­jatywy Samorządu Uczniowskiego, głównie Dominiki Jędrze­jczak, Karoliny Jopek i Stelli Drozd, pod opieką Pani Ewy Piechy zor­ga­ni­zowany został konkurs na kolorowe prze­branie uczniów wszys­t­kich klas. W bur­gundzie prezen­towali się uczniowie IIIa, ktoś parad­ował w różach, inni w groszkowym, w błęk­i­tach. Pod­czas godzin­nego spotka­nia na sali gim­nasty­cznej, pięknie, wiosen­nie przy­s­tro­jonej przez uczen­nice z III c pod kierunk­iem Pani Anny Lechick­iej wybier­ano Panią Wiosnę i Pana Wiosnę. Zwycięska para z III c musi­ała pokonać na wybiegu wiele innych uroczych, pełnych poczu­cia humoru, błyskotli­wych w odpowiedzi­ach na konkur­sowe pyta­nia, Wiosen­nych Par.

Czy­taj więcej…

Bar­tosz Syrek wśród lau­re­atów Miejskiego Konkursu Mito­log­icznego

Niedawno, bo 11 marca w Domu Kul­tury „Komes” miał miejsce finał kole­jnej już edy­cji konkursu mito­log­icznego „Złoty Wawrzyn Apol­lina”. W turnieju będą­cym ostat­nim etapem toczą­cych się od kilku miesięcy mito­log­icznych roz­gry­wek naszą szkołę reprezen­towali: Bar­tosz Syrek z kl. III C oraz Kamil Gra­biński z kl. III B. Kibi­cow­ała im ich opiekunka, p. Maria Sad­owska. Dodać należy, że rywal­iza­cja byłą niezwykle zacięta. Uczniowie musieli wykazać się szczegółową zna­jo­moś­cią mitów starożyt­nych Greków i Rzymian, m. in. znać odpowiedź na pyta­nia: „Jak nazy­wały się greckie duchy ziarna?” lub „Który z herosów nie brał udzi­ału w wyprawie Arg­onautów po złote runo?”. Ostate­cznie na podium stanęli najlepsi, a wśród nich BARTEK SYREK, który zdobył III nagrodę w konkur­sie.
Brawa i gratulacje!

Strajk w szkole — infor­ma­cja dla Rodz­iców

strajk300317 2

NAJWAŻNIEJSZE INFOR­MA­CJE DLA UCZNIÓWRODZ­ICÓW EGZA­MIN GIM­NAZ­JALNY 2017

WAŻNE TER­MINY

19 kwiet­nia 2017 (środa) – część humanistyczna:

a) his­to­ria i wiedza o społeczeńst­wie — trwa 60 minut (lub 80 minut – czas wydłużony)

b) język pol­ski – trwa 90 minut (lub 135 minut – czas wydłużony)

20 kwiet­nia 2017 (czwartek) – część matematyczno-​przyrodnicza:

a) przed­mioty przy­rod­nicze: biolo­gia, chemia, fizyka i geografia — trwa 60 minut (lub 80 minut – czas wydłużony)

b) matem­atyka – trwa 90 minut (lub 135 minut — czas wydłużony)

21 kwiet­nia 2017 (piątek) – część językowa – język obcy nowożytny:

a) poziom pod­sta­wowy – trwa 60 minut (lub 80 minut – czas wydłużony)

b) poziom rozsz­er­zony – trwa 60 minut (lub 90 minut – czas wydłużony)

Jeśli uczeń z przy­czyn uspraw­iedli­wionych nie stawi się w wyz­nac­zonym ter­minie, zdaje egza­min w terminach:

Część human­isty­czna — 1 czer­wca 2017 (czwartek)

Część matematyczno-​przyrodnicza — 2 czer­wca 2017 (piątek)

Część z języka obcego — 5 czer­wca 2017 (poniedziałek)

Wyniki egza­minu – 16 czer­wca 2017

Zaświad­czenia o wynikach egza­minu – 23 czer­wca 2017

TOP